11 ஆம் வகுப்பு - வணிகவியல் - அலகு 10 - இலவச ஒரு மதிப்பெண் வினா விடை பயிற்சி

11 ஆம் வகுப்பு -  வணிகவியல் - அலகு 10 - இலவச ஒரு மதிப்பெண் வினா விடை பயிற்சி


11 ஆம் வகுப்பு - வணிகவியல் - அலகு 9 - இலவச ஒரு மதிப்பெண் வினா விடை பயிற்சி

11 ஆம் வகுப்பு -  வணிகவியல் - அலகு 9 - இலவச ஒரு மதிப்பெண் வினா விடை பயிற்சி


11 ஆம் வகுப்பு - வணிகவியல் - அலகு 8 - இலவச ஒரு மதிப்பெண் வினா விடை பயிற்சி

11 ஆம் வகுப்பு -  வணிகவியல் - அலகு 8 - இலவச ஒரு மதிப்பெண் வினா விடை பயிற்சி


11 ஆம் வகுப்பு - வணிகவியல் - அலகு 7 - இலவச ஒரு மதிப்பெண் வினா விடை பயிற்சி

11 ஆம் வகுப்பு -  வணிகவியல் - அலகு 7 - இலவச ஒரு மதிப்பெண் வினா விடை பயிற்சி


11 ஆம் வகுப்பு - வணிகவியல் - அலகு 6 - இலவச ஒரு மதிப்பெண் வினா விடை பயிற்சி

11 ஆம் வகுப்பு -  வணிகவியல் - அலகு 6 - இலவச ஒரு மதிப்பெண் வினா விடை பயிற்சி


11 ஆம் வகுப்பு - வணிகவியல் - அலகு 5 - இலவச ஒரு மதிப்பெண் வினா விடை பயிற்சி

11 ஆம் வகுப்பு -  வணிகவியல் - அலகு 5 - இலவச ஒரு மதிப்பெண் வினா விடை பயிற்சி


11 ஆம் வகுப்பு - வணிகவியல் - அலகு 4 - இலவச ஒரு மதிப்பெண் வினா விடை பயிற்சி

11 ஆம் வகுப்பு -  வணிகவியல் - அலகு 4 - இலவச ஒரு மதிப்பெண் வினா விடை பயிற்சி


11 ஆம் வகுப்பு - வணிகவியல் - அலகு 3 - இலவச ஒரு மதிப்பெண் வினா விடை பயிற்சி

11 ஆம் வகுப்பு -  வணிகவியல் - அலகு 3 - இலவச ஒரு மதிப்பெண் வினா விடை பயிற்சி


11 ஆம் வகுப்பு - வணிகவியல் - அலகு 2 - இலவச ஒரு மதிப்பெண் வினா விடை பயிற்சி

11 ஆம் வகுப்பு -  வணிகவியல் - அலகு 2 - இலவச ஒரு மதிப்பெண் வினா விடை பயிற்சி


11 ஆம் வகுப்பு - வணிகவியல் - அலகு 1 - இலவச ஒரு மதிப்பெண் வினா விடை பயிற்சி

11 ஆம் வகுப்பு -  வணிகவியல் - அலகு 1 - இலவச ஒரு மதிப்பெண் வினா விடை பயிற்சி


11th Standard 1st Mid Term Question Papers & Answer Keys 2018-2019

11th Standard ( Plus One ) - 1st Mid Term Question Papers & Answer Keys 2018-201911th Standard 1st Mid Term Question Papers & Answer Keys 2018-2019
11th Standard Important Collections
 • 11th Standard | Previous Year Quarterly Exam Question Papers & Answer Keys - Click Here
 • 11th Standard | Previous Year Half Yearly Exam Question Papers & Answer Keys - Click Here
 • 11th Standard | Previous Year Public Exam Question Papers & Answer Keys - Click Here
 • 11th Standard | Internal Mark Allotment for Practical Exam Proceedings - Click Here
 • 11th Standard | Official Model Question Papers - Click Here
 • 11th Standard | Padasalai.Net's Special - Model Question Papers - Click Here
 • 11th Standard | Quarterly / Half Yearly / Public Exam | Syllabus - Click Here
 • 11th Standard | Quarterly / Half Yearly / Public Exam | Time Table - Click Here
 • 11th Standard | Latest Study Materials - Full Collection (Tamil Medium) - Click Here
 • 11th Standard | Latest Study Materials - Full Collection (English Medium) - Click Here
 • 11th Standard | Padasalai.Net's Special - Centum Coaching Team Questions - Click Here
 • 11th Standard | Padasalai.Net's Special - Creative Questions - Click Here
 • 11th Standard | Books Download - Click Here
 • 11th Standard | QR Codes & Digi Links - Click Here
 • 11th Standard | Youtube Videos - Click Here
 • 11th Standard | Free Online Test Questions For Tamil Medium - Click Here
 • 11th Standard | Free Online Test Questions For English Medium - Click Here

11th Standard 1 Marks - Free Online Test - English Medium

          Tamilnadu Government SCERT Published new syllabus based Text books and Ebooks for the standards 1,6,9,11. These books are designed with high quality content, ebooks, QR code, and related colorful pictures with video links. These books are very useful to the upcoming students to prepare the national level competitive exams and build confidence to face any challenging exams like NEET, IIT, JEE, TET, TRB, TNPSC, RRB Exams. 

11ஆம் வகுப்பு - ஒரு மதிப்பெண் வினா விடைகள் - இலவச தேர்வு ( தமிழ் வழி )

தமிழக பள்ளிக்கல்வித்துறையில் புதிய மாற்றமாக QR Code உட்பட பல்வேறு சிறப்பம்சங்களுடன் கூடிய தரமான பாடப்புத்தகங்கள் வடிவமைக்கப்பட்டு வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

10th Public Exam June 2018 - Question Papers & Answer Keys Download

10th Public Exam June 2018 Question Papers and Answer Keys are Available Here. Our Tamilnadu State Government start the 10th Instant Public Exam last few years. Now the 10th Public Exam Question Paper and tentative answer keys and official answer keys we will publish in this page. Kindly Download the Question Papers and answer keys as per your subject needs.

11 ஆம் வகுப்பு - கணக்குப்பதிவியல் - தொகுதி 2 - பாடம் 14 - இலவச ஒரு மதிப்பெண் வினா விடை - 11th Accountancy - Volume 2 - Unit 14 - One Marks Free Online Test (Tamil Medium)

11 ஆம் வகுப்பு -  கணக்குப்பதிவியல் - தொகுதி 2 - பாடம் 14 - இலவச ஒரு மதிப்பெண் வினா விடை - 11th Accountancy - Volume 2 - Unit 14 - One Marks Free Online Test  (Tamil Medium)


11 ஆம் வகுப்பு - கணக்குப்பதிவியல் - தொகுதி 2 - பாடம் 13 - இலவச ஒரு மதிப்பெண் வினா விடை - 11th Accountancy - Volume 2 - Unit 13 - One Marks Free Online Test (Tamil Medium)

11 ஆம் வகுப்பு -  கணக்குப்பதிவியல் - தொகுதி 2 - பாடம் 13 - இலவச ஒரு மதிப்பெண் வினா விடை - 11th Accountancy - Volume 2 - Unit 13 - One Marks Free Online Test  (Tamil Medium)


11 ஆம் வகுப்பு - கணக்குப்பதிவியல் - தொகுதி 2 - பாடம் 12 - இலவச ஒரு மதிப்பெண் வினா விடை - 11th Accountancy - Volume 2 - Unit 12 - One Marks Free Online Test (Tamil Medium)

11 ஆம் வகுப்பு -  கணக்குப்பதிவியல் - தொகுதி 2 - பாடம் 12 - இலவச ஒரு மதிப்பெண் வினா விடை - 11th Accountancy - Volume 2 - Unit 12 - One Marks Free Online Test  (Tamil Medium)


11 ஆம் வகுப்பு - கணக்குப்பதிவியல் - தொகுதி 2 - பாடம் 11 - இலவச ஒரு மதிப்பெண் வினா விடை - 11th Accountancy - Volume 2 - Unit 11 - One Marks Free Online Test (Tamil Medium)

11 ஆம் வகுப்பு -  கணக்குப்பதிவியல் - தொகுதி 2 - பாடம் 11 - இலவச ஒரு மதிப்பெண் வினா விடை - 11th Accountancy - Volume 2 - Unit 11 - One Marks Free Online Test  (Tamil Medium)


11 ஆம் வகுப்பு - கணக்குப்பதிவியல் - தொகுதி 2 - பாடம் 10 - இலவச ஒரு மதிப்பெண் வினா விடை - 11th Accountancy - Volume 2 - Unit 10 - One Marks Free Online Test (Tamil Medium)

11 ஆம் வகுப்பு -  கணக்குப்பதிவியல் - தொகுதி 2 - பாடம் 10 - இலவச ஒரு மதிப்பெண் வினா விடை - 11th Accountancy - Volume 2 - Unit 10 - One Marks Free Online Test  (Tamil Medium)


11 ஆம் வகுப்பு - கணக்குப்பதிவியல் - தொகுதி 2 - பாடம் 9 - இலவச ஒரு மதிப்பெண் வினா விடை - 11th Accountancy - Volume 2 - Unit 9 - One Marks Free Online Test (Tamil Medium)

11 ஆம் வகுப்பு -  கணக்குப்பதிவியல் - தொகுதி 2 - பாடம் 9 - இலவச ஒரு மதிப்பெண் வினா விடை - 11th Accountancy - Volume 2 - Unit 9 - One Marks Free Online Test  (Tamil Medium)


11 ஆம் வகுப்பு - கணக்குப்பதிவியல் - தொகுதி 1 - பாடம் 8 - இலவச ஒரு மதிப்பெண் வினா விடை - 11th Accountancy - Volume 1 - Unit 8 - One Marks Free Online Test (Tamil Medium)

11 ஆம் வகுப்பு -  கணக்குப்பதிவியல் - தொகுதி 1 - பாடம் 8 - இலவச ஒரு மதிப்பெண் வினா விடை - 11th Accountancy - Volume 1 - Unit 8 - One Marks Free Online Test  (Tamil Medium)


11 ஆம் வகுப்பு - கணக்குப்பதிவியல் - தொகுதி 1 - பாடம் 7 - இலவச ஒரு மதிப்பெண் வினா விடை - 11th Accountancy - Volume 1 - Unit 7 - One Marks Free Online Test (Tamil Medium)

11 ஆம் வகுப்பு -  கணக்குப்பதிவியல் - தொகுதி 1 - பாடம் 7 - இலவச ஒரு மதிப்பெண் வினா விடை - 11th Accountancy - Volume 1 - Unit 7 - One Marks Free Online Test  (Tamil Medium)


11 ஆம் வகுப்பு - கணக்குப்பதிவியல் - தொகுதி 1 - பாடம் 6 - இலவச ஒரு மதிப்பெண் வினா விடை - 11th Accountancy - Volume 1 - Unit 6 - One Marks Free Online Test (Tamil Medium)

11 ஆம் வகுப்பு -  கணக்குப்பதிவியல் - தொகுதி 1 - பாடம் 6 - இலவச ஒரு மதிப்பெண் வினா விடை - 11th Accountancy - Volume 1 - Unit 6 - One Marks Free Online Test  (Tamil Medium)


11 ஆம் வகுப்பு - கணக்குப்பதிவியல் - தொகுதி 1 - பாடம் 5 - இலவச ஒரு மதிப்பெண் வினா விடை - 11th Accountancy - Volume 1 - Unit 5 - One Marks Free Online Test (Tamil Medium)

11 ஆம் வகுப்பு -  கணக்குப்பதிவியல் - தொகுதி 1 - பாடம் 5 - இலவச ஒரு மதிப்பெண் வினா விடை - 11th Accountancy - Volume 1 - Unit 5 - One Marks Free Online Test  (Tamil Medium)


11 ஆம் வகுப்பு - கணக்குப்பதிவியல் - தொகுதி 1 - பாடம் 4 - இலவச ஒரு மதிப்பெண் வினா விடை - 11th Accountancy - Volume 1 - Unit 4 - One Marks Free Online Test (Tamil Medium)

11 ஆம் வகுப்பு -  கணக்குப்பதிவியல் - தொகுதி 1 - பாடம் 4 - இலவச ஒரு மதிப்பெண் வினா விடை - 11th Accountancy - Volume 1 - Unit 4 - One Marks Free Online Test  (Tamil Medium)


11 ஆம் வகுப்பு - கணக்குப்பதிவியல் - தொகுதி 1 - பாடம் 3 - இலவச ஒரு மதிப்பெண் வினா விடை - 11th Accountancy - Volume 1 - Unit 3 - One Marks Free Online Test (Tamil Medium)

11 ஆம் வகுப்பு -  கணக்குப்பதிவியல் - தொகுதி 1 - பாடம் 3 - இலவச ஒரு மதிப்பெண் வினா விடை - 11th Accountancy - Volume 1 - Unit 3 - One Marks Free Online Test  (Tamil Medium)


11 ஆம் வகுப்பு - கணக்குப்பதிவியல் - தொகுதி 1 - பாடம் 2 - இலவச ஒரு மதிப்பெண் வினா விடை - 11th Accountancy - Volume 1 - Unit 2 - One Marks Free Online Test (Tamil Medium)

11 ஆம் வகுப்பு -  கணக்குப்பதிவியல் - தொகுதி 1 - பாடம் 2 - இலவச ஒரு மதிப்பெண் வினா விடை - 11th Accountancy - Volume 1 - Unit 2 - One Marks Free Online Test  (Tamil Medium)


11 ஆம் வகுப்பு - கணக்குப்பதிவியல் - தொகுதி 1 - பாடம் 1 - இலவச ஒரு மதிப்பெண் வினா விடை - 11th Accountancy - Volume 1 - Unit 1 - One Marks Free Online Test (Tamil Medium)

11 ஆம் வகுப்பு -  கணக்குப்பதிவியல் - தொகுதி 1 - பாடம் 1 - இலவச ஒரு மதிப்பெண் வினா விடை - 11th Accountancy - Volume 1 - Unit 1 - One Marks Free Online Test  (Tamil Medium)


12th June 2018 Old Question Papers & Answer Keys Download

12th June 2018 Old Question Papers & Answer Keys Download


12th Standard - Original Question Paper Download for June 2018
 • Tamil Paper 1 - Question Paper for 12th Standard June 2018 - Instant Public Exam | Mr.B.Balaji  - Question Paper Download 
 • Tamil Paper 2 - Question Paper for 12th Standard   June 2018 - Instant Public Exam | Mr.B.Balaji  - Question Paper Download 
 • English Paper 1 - Question Paper for 12th Standard June 2018 - Instant Public Exam | Mr.B.Balaji  - Question Paper Download 
 • English Paper 2 - Question Paper for 12th Standard June 2018 - Instant Public Exam | Mr.B.Balaji  - Question Paper Download 
 • Maths - Question Paper for 12th Standard June 2018 - Instant Public Exam | Mr.B.Balaji   - Question Paper Download  
 • Physics - Question Paper for 12th Standard June 2018 - Instant Public Exam | Mr.B. Balaji   - Question Paper Download 
 • Chemistry - Question Paper for 12th Standard June 2018 - Instant Public Exam | Mr.B.Balaji   - Question Paper Download 
 • Biology - Question Paper for 12th Standard June 2018 - Instant Public Exam | Mr.B.Balaji   - Question Paper Download 
 • Botany (Pure Science)  - Question Paper for 12th Standard June 2018 - Instant Public Exam | | Mr.B.Balaji  - Question Paper Download 
 • Zoology (Pure Science) - Question Paper for 12th Standard June 2018 - Instant Public Exam |  | Mr. B.Balaji  - Question Paper Download 
 • Computer Science - Question Paper for 12th Standard June 2018 - Instant Public Exam | Mr. B. Balaji  - Question Paper Download 
 • History - Question Paper for 12th Standard June 2018 - Instant Public Exam | Mr. B.Balaji   - Question Paper Download 
 • Business Maths - Question Paper for 12th Standard June 2018 - Instant Public Exam | Mr.B.Balaji  - Question Paper Download
 • Commerce - Question Paper for 12th Standard June 2018 - Instant Public Exam | Mr.B.Balaji   - Question Paper Download 
 • Accountancy - Question Paper for 12th Standard June 2018 - Instant Public Exam | Mr.B.Balaji   - Question Paper Download 
 • Economics - Question Paper for 12th Standard June 2018 - Instant Public Exam |  Mr.B.Balaji   - Question Paper Download 
 • Electrical Machines - Question Paper for 12th Standard June 2018 - Instant Public Exam | Mr.B.Balaji  - Question Paper Download 
 • Accountancy & Auditing - Question Paper for 12th Standard June 2018 - Instant Public Exam | Mr.B.Balaji  - Question Paper Download 
 • Office Management - Question Paper for 12th Standard June 2018 - Instant Public Exam | Mr.B.Balaji  - Question Paper Download