12 - இயற்பியல் - அலகு 4. மின்காந்தத் தூண்டலும், மாறுதிசை மின்னோட்டமும் - TRB TNPSC

TRB TNPSC 10TH 11TH 12TH TET PGTRB Study Materials Free Online Tests Available Here.

Link Ad

Subam Matrimony

12 - இயற்பியல் - அலகு 4. மின்காந்தத் தூண்டலும், மாறுதிசை மின்னோட்டமும்

No comments:

Post a Comment

Hi Friends,

Now Your Comments Will Appear Instantly with out verification. So give lot of comments.Feel Free!

Thank You.

By - TrbTnpsc. Team

RWF