TNPSC Group 2A & VAO Exam | Free Online Quiz (GK)


 1. சாலை பாதுகாப்பு வாரம் எது?
  1. ஜனவரி 10 
  2. ஜனவரி 20
  3. டிசம்பர் 10
  4. மார்ச் 10
 2. தேசிய இளஞ்சர் தினம் எது?  
  1. டிசம்பர் 12
  2. பிப்ரவரி 12
  3. ஜனவரி 12
  4. நவம்பர் 12

 3. இராணுவ தினம் எது?
  1. சனவரி 15  
  2. மார்ச் 15
  3. மே 15
  4. சனவரி 25

 4. இந்தியா சுற்றுலா தினம் எது?
  1. சனவரி 15
  2. சனவரி 24
  3. சனவரி 25
  4. பிப்ரவரி 25

 5. உலக தொழு நோய் தினம் எது? 
  1. சனவரி 2
  2. பிப்ரவரி 2
  3. பிப்ரவரி 25
  4. சனவரி 27

 6. தேசிய தூய்மை தினம் எது?
  1. சனவரி 23
  2. சனவரி 30  
  3. சனவரி 15
  4. சனவரி 6

 7. பன்னாட்டு வளர்ச்சி வாரம் எது? 
  1. பிப்ரவரி 3
  2. மார்ச் 3
  3. டிசம்பர் 1
  4. பிப்ரவரி 1

 8. கேன்சர் நோய் மீட்போர் தினம் எது? 
  1. பிப்ரவரி 12
  2. மார்ச் 12
  3. மே 2
  4. பிப்ரவரி 2

 9. உலக நோயாளிகனின் தினம் எது? 
  1. சனவரி 11
  2. பிப்ரவரி 21
  3. பிப்ரவரி 24
  4. பிப்ரவரி 11 

 10. பன்னாட்டு தாய்மொழி நாள் எது?
  1. பிப்ரவரி 21 
  2. ஏப்ரல் 21
  3. சனவரி 21
  4. மார்ச் 21Related Posts

Auto